THPT Nguyễn Tất Thành

Thông báo của Sở

Khẩn: Về đề nghị khẩn trương hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu trang thiết bị tối thiểu, trang thiết bị chuyên dùng và cơ sở dữ liệu ngành (Kính gửi: Hiệu trưởng trường trung học phổ thô

Khẩn: Về đề nghị khẩn trương hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu trang thiết bị tối thiểu, trang thiết bị chuyên dùng và cơ sở dữ liệu ngành (Kính gửi: Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc)