Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.

Ngày đăng: 24/02/2024

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục chuyển trường và thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố. Ngày 21/02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Quyết định số 405/QĐ-SGDĐT về việc ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó cấp học cao nhất là trung học phổ thông thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ủy quyền giải quyết 02 thủ tục hành chính cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông và Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó cấp học cao nhất là trung học phổ thông gồm:

1. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.

2. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết xin xem trong tệp đính kèm./.