Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024

Ngày đăng: 02/10/2023

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục; Công văn số 3972/BGDĐT-TTr ngày 07/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các ngành học, bậc học; để đảm bảo sự thống nhất trong công tác kiểm tra nội bộ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024 như sau (Chi tiết trong tệp đính kèm)

https://admin.hanoi.edu.vn///data/hanoi/hanoi/thanhtra/2023_9/12/3290-sgd-ttr_129202315.pdf