Đăng ký tư vấn THPT Nguyễn Tất Thành

Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2023-2024

Ngày đăng: 03/10/2023

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục nầm non và phổ thông; Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024; Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 11/8/2023. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thư viện trường phổ thông năm học 2023 - 2024